Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Tyto podmínky ochrany osobních údajů (dále jen „Podmínky“) společnosti PFK GLARION s.r.o., IČ 02588935, DIČ CZ02588935, se sídlem Maiselova 25/4, 110 00 Praha 1, zapsané v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221121 (dále jen „správce“) jsou zpracovány v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kontaktní údaje správce jsou – email: info@maxinakup.cz.cz, telefon: [+420] 212 242 656, doručovací adresa: VybaveniObce.cz PFK GLARION s.r.o., Matěchova 127/3, 140 00 Praha 4.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce veškeré osobní údaje zpracovává vždy zákonně, korektně, spravedlivě, transparentně a odpovědně.
 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Pokud vstoupíte na webovou stránku správce umístěnou na internetové adrese www.vybaveniobce.cz (dále jen „webová stránka“), zaznamená se IP adresa, pokud máte ve svém prohlížeči povolené ukládání cookies, zaznamenávají se s jejich pomocí údaje o Vámi navštívených stránkách. Na webové stránce používá správce službu Google Analytics, podrobnosti o ní naleznete přímo na stránkách společnosti Google. Pro nabídku služeb využívá správce i reklamy na sociálních sítích, kdy však nejde přímo o zpracování Vašich osobních údajů, pouze se Vám může reklama zobrazovat, pokud jste předtím například navštívil/a webovou stránku správce.
 4. Správce nezpracovává zvláštní kategorii osobních údajů (tzv. citlivé údaje).

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, adresa bydliště, popř. kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce dochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 2. Zpracování osobních údajů je účelově omezené, tj. dochází ke zpracování osobních údajů pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž osobní údaje nejsou dále zpracovány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
 3. V rámci minimalizace osobních údajů zpracovává správce přiměřené relevantní a omezené osobní údaje, a to v rozsahu nezbytné ve vztahu k účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovány.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, nejdéle však 15 let od ukončení smluvního vztahu,
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 5 let.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • podílející se na dodání zboží, nebo služeb, či realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.
 1. Osobní údaje zpřístupní správce také příslušným správním orgánům, pokud takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).
 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů správcem následující práva:
  • právo být informován,
  • právo na přístup osobním údajům,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
 1. Právo být informován znamená, že máte právo na poskytnutí jasných, transparentních a snadno srozumitelných informací o Vašich právech a o tom, jak správce používá osobní údaje. Toto právo je naplněno těmito Podmínkami.
 2. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Toto právo máte pro jistotu a případné ověření, že správce používá Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.
 3. Právo na opravu osobních údajů znamená, že máte právo na opravu zpracovávaných údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.
 4. Právo na výmaz osobních údajů znamená, že můžete požádat o smazání nebo odstranění Vašich osobních údajů tam, kde neexistuje žádný důvod pro jejich další zpracování. Nejedná se však o právo absolutní, správce může i nadále mít právo nebo povinnosti Vaše osobní údaje uchovávat (např. při plnění zákonných povinností).
 5. Právo omezení zpracování osobních údajů znamená, že v určitých situacích máte právo omezit další používání osobních údajů ze strany správce. Pokud je zpracování omezeno, může správce osobní údaje stále uchovávat, nemůže je však dále používat.
 6. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu můžete učinit písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I. odst. 2 těchto Podmínek.
 7. právo vznést námitku znamená, že máte právo vznést námitky proti určitým typům zpracování osobních údajů, včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení.
 8. Stížnost je možné podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem při zpracování osobních údajů. Potřebné podrobnosti k postupu při podání stížnosti jsou uvedeny na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracování osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.
 2. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Vámi a správcem jsou příslušné české obecné soudy.
 3. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito Podmínkami a že je v celém rozsahu přijímáte.
 4. S těmito Podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste s nimi seznámen/a a že je v celém rozsahu přijímáte.
 5. Správce je oprávněn tyto Podmínky změnit či doplňovat. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů správce zveřejní na webové stránce a zároveň Vás bude o této změně informovat e-mailem.
 6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 6. 1. 2023.